Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

 ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

             ชุมชนดงบังมีประวัติความเป็นมา  การตั้งถิ่นฐานการปกครอง  วิถีการดำเนินชีวิตจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา   พอรวบรวมเป็นข้อมูลโดยสังเขปคือ  มีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่  ๒   แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐    โดยราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านลืออำนาจ            (ในเขตเทศบาลตำบลลืออำนาจปัจจุบัน)    โดยทางเกวียนแบกหามสัมภาระต่าง ๆ    มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน             (ดงบ้านยาง)  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้านเสาเล้าในปัจจุบัน  ต่อมาได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มป่วยและตายจำนวนหนึ่ง   จึงอพยพผู้คนครอบครัวโดยทางเกวียนขนสัมภาระสิ่งของต่าง ๆ และสัตว์เลี้ยงไปทิศตะวันออก  เดินทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยเกวียน (พาหนะที่ใช้วัวลากจูง ๒ ตัว)  แอกที่คอวัวเกิดหัก  จึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้           จึงพักแรม  ณ  บริเวณนั้นและตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านกุดแอก   (ตามตำนานแอกหัก)   อยู่มาหลายสิบปี เกิดโรคอหิวาระบาด    หรือชาวบ้านเรียกโรคห่า ชาวบ้านจึงพากันอพยพไปทางทิศตะวันออกอีก  โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า (บ้าน- ขามป้อม)   ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนจาน และกลุ่มหนึ่งอพยพไปทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านดงบัง  จนถึงปัจจุบัน   ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกชื่อบ้านกุดแอกเป็นโนนบ้านเก่า  หลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่   ๒    ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐาน โบราณสถานโบราณ  - วัตถุ                           คือ ใบเสมาที่ดงบ้านยางหนองกุดสิม    ต้นศรีมหาโพธิ์โนนบ้านเก่า

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลดงบัง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาอำเภออำนาจเจริญ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อปี 2536 ตำบลดงบัง จึงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลดงบังมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลำห้วยจันลัน และลำห้วยแซว พื้นที่ดำเนินการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีพื้นที่ 45.23 ตร.กม. หรือประมาณ 28,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ 27 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลดงบัง เป็นถนนลาดยางจากอำเภอลืออำนาจ ประมาณ 17 กม. และถนนเข้าทางตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 35 กม. เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาจากปลาร้า