Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

ชื่อ - หมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านดงบัง

นายพันคำ  ศรีสุข

2

บ้านโนนจาน

นายชัยวัฒน์  พันธุมา (กำนัน)

3

บ้านดงบัง

นายชรินทร์  วรศาสตร์

4

บ้านเหล่าฝ้าย

นายสมพงษ์  มุขไชยา

5

บ้านดอนชี

นายเสมอ  สมคิด

6

บ้านหนองยาง

นายอุดร  โคตรหา

7

บ้านจอก

นายสมชาย  จันทราช

8

บ้านเหล่าฝ้าย

นายสุจริต  อุทธา

9

บ้านดอนชี

นายธานี  รัตนศรี

10

บ้านกุงชัย

นายสมชาติ  ยืนยั่ง

11

บ้านกุงชัย

นายพินนูย์  ทิ้งชั่ว

12

บ้านหนองมะยอด

นายชัยพล  ต้นโพธิ์

13

บ้านกุงชัย

นายสะอาด  ยืนยั่ง

14

บ้านเสาเล้า

นายสมบัติ  จันทะโมคา

15

บ้านดอนชี

นายโชคชัย  แสนเลิง

16

บ้านจอก

นายเดชา  ปรือทอง