Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

 

        833px-PDF_file_icon.svg.png   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

        833px-PDF_file_icon.svg.png   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

        833px-PDF_file_icon.svg.png   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

        833px-PDF_file_icon.svg.png   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547