Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

การคมนาคมขนส่ง

  ถนนลาดยาง 1  สาย

  ถนนคอนกรีต เชื่อหมู่บ้าน 1  สาย

  ถนนดินลูกรัง            30 สาย

  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

  สะพาน 9 แห่ง

- การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

  ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง

  โรงสีข้าว           25 แห่ง

  ร้านขายของชำ           38 ร้าน

  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์           10 ร้าน

  รับเหมาก่อสร้าง           10 ราย

  ร้านขายอาหาร           10 ร้าน

  กลุ่มอาชีพ            3  กลุ่ม

  กลุ่มออมทรัพย์           16 กลุ่ม

 

ข้อมูลด้านเกษตร

 

หมู่ที่

ชื่ข้อมูลด้านเกษตรอหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด

(ไร่)

พื้นที่การเกษตร

(ไร่)

ที่อาศัย

(ไร่)

ที่สาธารณะ

(ไร่)

1

บ้านดงบัง

1,917

1,667

230

20

2

บ้านโนนจาน

1,437

1,405

32

40

3

บ้านดงบัง

1,580

1,325

220

35

4

บ้านเหล่าฝ้าย

1,695

1,505

160

30

5

บ้านดอนชี

1,500

1,300

200

200

6

บ้านหนองยาง

1,717

1,623

70

24

7

บ้านจอก

2,323

1,443

130

50

8

บ้านเหล่าฝ้าย

1,316

1,173

100

43

9

บ้านดอนชี

2,785

2,582

200

3

10

บ้านกุงชัย

1,900

1,542

150

208

11

บ้านกุงชัย

2,046

1,908

135

3

12

บ้านหนองมะยอด

1,615

1,556

50

45

13

บ้านกุงชัย

1,740

1,670

58

12

14

บ้านเสาเล้า

756

711

40

5

15

บ้านดอนชี

1,590

1,485

90

15

16

บ้านจอก

459

421

34

4

รวม

24,690

23,262

1,899

737

สุข   ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีโรคที่มักเกิดในชุมชน    

     ได้แก่ โรคเบาหวานและความดัน โดยมีข้อมูลดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  จำนวน  14  ราย

 

ภาพชุมชน

 

 ประชากร

     ประชากร ทั้งสิ้น 6,321 คน  แยกเป็นชาย 3,196 คน  หญิง 3,196 คน จำนวนครัวเรือน 1,817 ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 139.25 คน/ ตารางกิโลเมตร

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

 

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านดงบัง

นายพันคำ  ศรีสุข

179

220

399

131

2

บ้านโนนจาน

นายชัยวัฒน์  พันธุมา (กำนัน)

128

136

264

72

3

บ้านดงบัง

นายชรินทร์  วรศาสตร์

253

261

514

142

4

บ้านเหล่าฝ้าย

นายสมพงษ์  มุขไชยา

197

205

402

106

5

บ้านดอนชี

นายเสมอ  สมคิด

179

224

403

119

6

บ้านหนองยาง

นายอุดร  โคตรหา

194

192

386

91

7

บ้านจอก

นายสมชาย  จันทราช

134

136

270

96

8

บ้านเหล่าฝ้าย

นายสุจริต  อุทธา

164

169

333

87

9

บ้านดอนชี

นายธานี  รัตนศรี

273

269

542

153

10

บ้านกุงชัย

นายสมชาติ  ยืนยั่ง

286

293

579

177

11

บ้านกุงชัย

นายพินนูย์  ทิ้งชั่ว

362

330

692

211

12

บ้านหนองมะยอด

นายชัยพล  ต้นโพธิ์

111

139

250

62

13

บ้านกุงชัย

นายสะอาด  ยืนยั่ง

342

311

653

198

14

บ้านเสาเล้า

นายสมบัติ  จันทะโมคา

72

67

139

32

15

บ้านดอนชี

นายโชคชัย  แสนเลิง

143

149

292

82

16

บ้านจอก

นายเดชา  ปรือทอง

108

95

203

58

รวม

3,125

3,196

6,321

1,817

-  แหล่งน้ำ

   1. แหล่งน้ำธรรมชาติ       จำนวน  2  สาย

ห้วยแซว

ห้วยจันลัน

   2. บึง,หนองและอื่นๆ       จำนวน  32 แห่ง

-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   1. ฝายประชาอาสา       จำนวน   3  แห่ง

   2. ฝายน้ำล้น       จำนวน   7  แห่ง

   3. บ่อน้ำตื้น       จำนวน  67 แห่ง

   4. บ่อน้ำโยก       จำนวน  56 แห่ง

   5. ถังน้ำ ค.ส.ล.       จำนวน  58 แห่ง

   6. ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน       จำนวน  16 แห่ง