Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

ปัญหาความต้องการของประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 วันที่  20  เดือน กันยายน  พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่

พื้นที่ประสบปัญหา

 

ปัญหา/สภาพปัญหา

หน่วยงาน

ดูแลรับผิดชอบ

ต้องการความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่แก้ไขปัญหา

ข้อสั่งการของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมู่ที่

ตำบล

1

5,7,

15,

16

ดงบัง

ปัญหา

  การคมนาคมไม่สะดวกถนน

เป็นหลุม เป็นบ่อ

สภาพปัญหา

  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่มีที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นถนนลูกรังมีสภาพทรุดโทรมมาก เดินทางในฤดูฝนหรือรถยนต์ด้วยความยากลำบาก

-อบจ.อำนาจเจริญ

-ต้องการถนน คสล.หรือถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 กม.

- ที่ผ่านมา อบต.ดงบัง ได้เข้าไปซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ราษฎรเดินทางได้

- ได้จัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาของ อบจ.ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอทุกปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

 

2

6,10,11,

13

ดงบัง

ปัญหา

  การคมนาคมไม่สะดวกถนน

เป็นหลุม เป็นบ่อสภาพปัญหา

  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่มีที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นถนนลูกรังมีสภาพทรุดโทรมมาก เดินทางในฤดูฝนหรือรถยนต์ด้วยความยากลำบาก

-อบจ.อำนาจเจริญ

 

-ต้องการถนน คสล.หรือถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 กม.

 

- ที่ผ่านมา อบต.ดงบัง ได้เข้าไปซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ราษฎรเดินทางได้

- ได้จัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาของ อบจ.ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอทุกปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา