องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 21
เดือนนี้2,873
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,584
ทั้งหมด 78,072

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง [29 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลดงบัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 29 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นาย ณรงค์ วิไลตน์ (นายก อบต.ดงบัง) นาย ทับทิบ ศรีโพธิ์วัง...
กิจกรรม วันนี้ ทีมงานกองช่าง (ประปา) ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา ที่แตก,รั่ว และตรวจเช็คมาตรน้ำประปา ภายในเขตตำบลดงบัง หมู่ที่ 3 บ้าน ดงบัง หมู่ที่ 8 บ้าน เหล่าฝ้าย
คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำปีงบปรมาณ 2567 จำนวน 4หลัง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
โครงการ “ค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน:ต้นกล้าดี”
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

วามรู้ความเข้าใจในงาน. จิตอาสา เป็นต้น ส่งให้ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ