องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้2,873
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,584
ทั้งหมด 78,072

camera_alt ภาพกิจกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ วิไลรัตน์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้าง อบต.ดงบัง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมด้วยศูนย์เครือข่ายการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)...
จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"โครงการปรับปรุงขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กุงชัย หมู่ที่ 10 เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม, ร่องะบาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในหมู่ บ้านให้สะอาดสวยงาม
วันนี้ ท่านนายก อบต.ดงบัง (นายณรงค์ วิไลรัตน์) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาว สายสุดา อินหงษา(นักพัฒนาชุมชน อบต.ดงบัง)ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ 10 ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย 1.นางชา บุตรชา 2.นางเลียน ครองสุข
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไหล่ทาง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมวันนี้ นายชัยชนะ ชนะกุล (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง) พร้อมด้วยทีมงาน ปภ.ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนน...
กิจกรรมวันนี้ นายชัยชนะ ชนะกุล (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง) พร้อมด้วยทีมงาน ปภ.ร่วมและพระ-เณร ลงทุน ลงแรง ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาซ่อมแซมถนนที่ชำหรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
(งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

วามรู้ความเข้าใจในงาน. จิตอาสา เป็นต้น ส่งให้ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ