องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 142
เดือนนี้2,873
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,584
ทั้งหมด 78,072

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน 2566 เวลา 8.00 น.กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...
รายงานกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2566 #วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ที่บริเวณถนนสายหลัก บ้านกุงชัย-บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง)พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และนาย พงศ์สิริ มงคลเสริม(ปลัด...
วันที่ 7 เดือน กันยายน 2566(โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้) นายณรัฐ จันมมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพร้อมด้วย...
วันที่ 7 เดือน กันยายน 2566 ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ของเล่น/ของใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโรงเรียนต่างๆ ว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ได้ง่าย ...
วันนี้ที่ 7 เดือน กันยายน 2566 (งานพัฒนาแลัจัดเก็บรายได้) นางบัวสอน นะวะคำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย บ้านจอก หมู่ที่ 7,16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลดงบัง นายชัยชนะ ชนะกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ.ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย ผอ. รพ.สต. บ้านดอนชี...
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายธนกฤต บัวเขียว ท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ นาย ชาตรี มีมานะ นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ ลงพื้นที่...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
(งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
20/09/2566
20/09/2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
19/09/2566
20/09/2566
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กสธ.
18/09/2566
20/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
กสธ.
14/09/2566
20/09/2566
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ
กค.
19/09/2566
19/09/2566
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ศส.
19/09/2566
19/09/2566
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ