องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือ การบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 33