องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 4166
เดือนนี้2,806
ทั้งหมด68,660

ศึกษาดูโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน
รายละเอียด : รายละเอียด : ท่านนายก อบต.ดงบัง (นาย ณรงค์ วิไลรัตน์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัด อบต.ดงบัง(นาย พะเนียง ช่างดำ) และ นายฐปนโชติ สุวะศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ไปศึกษาดูโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อที่จะได้นำมาส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ที่จะนำมาใช้และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ส่งเสริมการใช้พลังทดแทน และนำพลังงานมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและยังจะ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจุบันให้กับพี่น้องชาวตำบลดงบัง ของเรา และทุกวันนี้ก็มีอัตราการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนจึงเป็นแนวทางสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยการช่วยผลักดันให้ประชาชนหรือเกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถหาน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและเพาะปลูกได้ มีผลทำให้เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นพันธกิจของรัฐบาลที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่การจัดหาน้ำจากแหล่งภายนอกพื้นที่ไปช่วยเหลือ เป็นไปโดยยากและมีค่าใช้จ่ายสูง การพึ่งพาแหล่งน้ำผิวดินไม่อาจกระทำได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การใช้แหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษาที่บุคลากรในท้องถิ่นสามารถดำเนินการเองได้ จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งนี้ ตามทฤษฎีการตลาดในเรื่องต้นทุนต่ำ (Low Cost) และมีความสะดวก (Convenience) ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคประชาชนและการเกษตรอย่างกว้างขวางและยั่งยืน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292


× องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง