messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
งานนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.#งานนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)พร้อมด้วยนาย พะเนียง ช่างดำ(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)และนางสาว สายสุดา อินหงษา(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ " ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง " ในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ตามที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้งประชาสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เสนอโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯจำนวนไม่เกิน 5 รายๆละไม่เกิน 30,000 บาท โดยเรียงลำดับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและเหมาะสมที่สมควรจะได้รับเลือก สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง " ในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 รายมีดังนี้ 1.นายไสว โสระเวช 2.นางถาวร เสาสิมมา 3.นาวสาวนงค์นุช บ่อแก้ว 4.นางสมบูรณ์ คณะบุตร 5.นายกิตพัฒน์ จันที
ผู้โพส : admin