ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุงชัย (สายบ้านกุงชัย-หนองอีตุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง