ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชี หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ ตำบลดงบัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ