ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุงชัย (สายบ้านกุงชัย-ข้างบ้านนางพยอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง