ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง