ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ