องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
view_list โครงสร้างการบริหารงาน
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 06-2346-4380
นายสุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
account_box สมาชิกสภา
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
รองประธานสภาฯ
นาย พะเนียง ช่างดำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 08-9948-0185
นายสมชาติ สมคิด
ส.อบต.ม.1 บ้านดงบัง
นางนวลจันทร์ จิตรเฉลียว
ส.อบต.ม.2 บ้านโนนจาน
นายอดูลย์ แก้วอุดร
ส.อบต.ม.3 บ้านดงบัง
นายชนินทร์ สุดามาตย์
ส.อบต.ม.4 บ้านเหล่าฝ้าย
นางสุริยงค์ โคกโพธิ์
ส.อบต.ม.5 บ้านดอนชี
นางบุญเลิศ โล่ห์คำ
ส.อบต.ม.6 บ้านหนองยาง
นางทิพวรรณ จันทราช
ส.อบต.ม.7 บ้านจอก
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
ส.อบต.ม.8 บ้านเหล่าฝ้าย
นางอุไรวรรณ มณีสาย
ส.อบต.ม.9 บ้านดอนชี
นางสุริวรรณ์ พันธุมา
ส.อบต.ม.10
นายเตชิต สุดามาตย์
ส.อบต.ม.11
นายประสาท เรืองธรรม
ส.อบต.ม.12
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ส.อบต.ม.13
นายเขตรัฐ ป้องเขตร์
ส.อบต.ม.14
นางรำไพร สร้อยสุข
ส.อบต.ม.15
นายเกียรติศักดิ์ กานุสนธิ์
ส.อบต.ม.16
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวอรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-0151522
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
home สำนักปลัด
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 089-9480-185
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นายทองพันธ์ องอาจดวงพิลา
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-701-1164
นายอภิวัฒน์ หาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-1733
นางเตือนใจ ลุสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-281-3922
นางสาว สายสุดา อินหงษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0899171538
นางจินตนา พันธุมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-000-0775
นายชัยชนะ ชนะกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-850-7416
นางสาวขวัญฤทัย ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-780-3070
นายศตวุฒิ เจริญบุญ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 081-771-5783
นางนฤทัย เพียลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 094-409-2358
นายยงยศ พันธุมา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทรศัพท์ : 091-338-8462
นายบุญยืน ต้นเกตุ
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 093-098-6087
นายลิขิต สมคะเนย์
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 063-037-9793
นายปิยวัฒน์ บุญเคล้า
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 098-684-5550
นางนิตยา พิพัฒน์สำโรง
ธุรการช่วยงายกิจการสภา
โทรศัพท์ : 0871497915
นางสุมิตรา เจริญบุญ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 081-771-9030
account_box กองคลัง
นาง ประไพศรี เศวตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบัวสอน นะวะคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-3853
นาวสาว อรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 091-01515
นางสาวนุสรีย์ พัฒนะราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-245-1496
นางสาววิภารัตน์ ผิวบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-431-2409
นางสายฝน จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-075-2906
นายอากาศ นวลผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 081-876-7619
account_box กองช่าง
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวณิชาภา วีระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
โทรศัพท์ : 087-254-4432
นายวรรณชัย เรืองธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 065-120-4452
นายพรชัย จันทสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 084-658-0989
นายธีรชาติ เรืองธรรม
คนงานทั่วไปปฏิบัติไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 097-327-7935
นายกวีศิลป์ นาคพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทรศัพท์ : 083-313-0386
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา บุญรักษ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดงบัง
นางนิตยา จำปานาค
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดอนชี
นางเลลัย ลาภรัตน์
ครู คศ.1 ศพด.วัดศรีโพธิ์ชัย
นางลัดดา บุญไชย
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านกุงชัย
นางจารุพร พูลชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย อังกุด
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนีกร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางบรรยง วิไลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอารีย์กูล มะดารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฉัตรวิไล อุสาหวงค์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวประกายรัตน์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายดนุพล ดวงมณีย์
คนสวน
นายบุญทาน สีทะวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายเหลี่ยม มุทาพร
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอุทิศ ทองคาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
นายบุญฮู้ สองศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
นายวิโรจน์ บุญทา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววราภรณ์ มุ่งดี
ธุรการกองสาธารณสุข