องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวอรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-0151522
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม