องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา บุญรักษ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดงบัง
นางนิตยา จำปานาค
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดอนชี
นางเลลัย ลาภรัตน์
ครู คศ.1 ศพด.วัดศรีโพธิ์ชัย
นางลัดดา บุญไชย
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านกุงชัย
นางจารุพร พูลชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย อังกุด
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนีกร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางบรรยง วิไลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอารีย์กูล มะดารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฉัตรวิไล อุสาหวงค์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี