องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
home สำนักปลัด
นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 063-6199585
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นายทองพันธ์ องอาจดวงพิลา
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-701-1164
นายอภิวัฒน์ หาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-1733
นางเตือนใจ ลุสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-281-3922
นางสาว สายสุดา อินหงษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0899171538
นางจินตนา พันธุมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-000-0775
นายชัยชนะ ชนะกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-850-7416
นางสาวขวัญฤทัย ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-780-3070
นายศตวุฒิ เจริญบุญ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 081-771-5783
นางนฤทัย เพียลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 094-409-2358
นายยงยศ พันธุมา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทรศัพท์ : 091-338-8462
นางสาวสุวัจรี ชินบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุญยืน ต้นเกตุ
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 093-098-6087
นายปิยวัฒน์ บุญเคล้า
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 098-684-5550
นายลิขิต สมคะเนย์
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 063-037-9793
นางสุมิตรา เจริญบุญ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 081-771-9030
นางนิตยา พิพัฒน์สำโรง
ธุรการช่วยงายกิจการสภา
โทรศัพท์ : 0871497915