องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 29
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 29
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30